Kotol na biomasu

Princíp činnosti kotola na Biomasu

Kotol

Princípom spaľovania sa kotly VIGAS výrazne líšia od bežných kotlov na pevné palivo. K spaľovaniu paliva dochádza spôsobom splynovania dreva. Podstata splynovania spočíva v tepelnom rozklade organických a anorganických látok v uzatvorenej komore kotla za mierneho pretlaku primárneho vzduchu vytváraného dúchacím ventilátorom. Proces splynovania prebieha v zásobníku kotla, nad žiarobetónovou dýzou. V prvej fáze dochádza k vysúšaniu a uvoľňovaniu prchavých zložiek z paliva. V druhej fáze sa uvoľnené plyny zmiešajú v priestore dýzy s predhriatym sekundárnym vzduchom a vytvoria horiacu zmes plynov. V tretej fáze dochádza k zhoreniu plynov v spaľovacom priestore kotla a odvedeniu spalín cez rúrkový výmenník tepla do komína.

Tento spôsob horenia je veľmi efektívny, čo má za následok výrazné zníženie spotreby paliva oproti kotlom s klasickým spaľovaním.

Spoločnosť Vigas ktorej sme autorizovaný partner, sa zaoberá výrobou kotlov na spaľovanie biomasy od roku 1993. V tom čase len málokto vedel, že biomasa v našom prípade drevo a drevný odpad sa dá spaľovať aj iným než klasickým odhorievacím spôsobom. Splynovanie mnohí poznali len z čias 2. svetovej vojny, kde sa takýmto spôsobom vyrábal plyn pre spaľovacie motory automobilov a tí šikovnejší aj z výstav v Rakúsku alebo Nemecku.

Vyberáme správny kotol na tuhé palivo


Pri výbere kotla ústredného kúrenia rozhoduje nielen dostupnosť a cena paliva, ale aj miera komfortu pri jeho obsluhe.

drevo                 pelety

 

Čo spaľovať - uhlie, drevo alebo biomasu ? 

Cena paliva a jeho doprava môže výrazne ovplyvniť celkové náklady súvisiace s vykurovaním. Náklady na kúpu kotla nie sú malé. Ak sa majú vrátiť, ideálne je, ak dodávateľ biomasy alebo iného paliva pôsobí v blízkom okolí. Preto je vhodné vopred zistiť, kde a za akú cenu možno v konkrétnom regióne palivo nakúpiť.

Jednoduché kotly na pevné palivo- v priebehu rokov výrobcovia zvýšili účinnosť spaľovania, znížili emisie a teplotu spalín. Oceľové kotly sú určené pre spaľovanie kusového dreva, štiepky, brikiet a hrubšieho uhlia. Ich výhodou je jednoduchosť a všestrannosť, nevýhodou je nižšia účinnosť a nutnosť prikladania v dvoj -troj hodinových intervaloch. Výkon možno regulovať iba čiastočne obmedzením prívodu vzduchu, resp. znížením otáčok ventilátora. Sú tou najnižšou investíciou tam, kde je dostatok lacného paliva.

Ako zvýšiť účinnosť kotlov na pevné palivo ?

Výrobcovia jednoduchých kotlov na pevné palivo, resp. kotlov na splyňovanie dreva odporúčajú pre optimálne využitie inštalovaného výkonu zapojenie kotla s akumulačnou nádržou. Dôvodom je fakt, že najefektívnejšia prevádzka takýchto kotlov je od 50 do 100 % ich menovitého výkonu. Pri prevádzke kotla pod 50 % menovitého výkonu je horenie nedokonalé, čo spôsobuje nízku účinnosť, zvýšenú produkciu škodlivín vypúšťaných do ovzdušia, zanášanie kotla aj komína a v neposlednom rade môže dochádzať ku korózii telesa kotla. Nepriaznivým dôsledkom je potom aj skracovanie životnosti telesa kotla. Toto je dôležité najmä v prechodnom období alebo v lete, keď kotol viac využívame len na prípravu teplej úžitkovej vody. S akumulačnou nádržou, v ktorej sa ukladá prebytok vyrobeného tepla, možno kotol prevádzkovať efektívnejšie. Po na akumulovaní nádrže kotol odstavíme a vykurujeme dom týmto teplom z nádrže.

Za príplatok si môžete zaobstarať automatický kotol so zásobníkom a podávačom, ktorý vás zastúpi, keď ste v práci.

Kotly na spaľovanie peliet- sú automaty, ktoré možno programovať tak, aby sa bez obsluhy prispôsobili chodu domácnosti. Palivo vo forme peliet to zn. lisovaných granúl z dreva, slamy či iných agro materiálov sa posúvajú zo zásobníka do horáka, ktorého súčasťou je elektrické zapaľovanie. Zásobník má dostatočný objem na sedem až desať dní kúrenia. Riešením môže byť aj odoberanie peliet priamo zo sila v suteréne. Peletový kotol ponúka komfort, má vyššiu účinnosť, je však nákladnou investíciou, ktorá spravidla vyžaduje používanie certifikovaných drahých peliet.

Automatické kotle so zásobníkom - sú automaty s podávačom, ktoré možno programovať tak, aby sa bez obsluhy prispôsobili chodu domácnosti. Palivo vo forme peliet, štiepky, drobného uhlia, prípadne uhoľného prachu sa posúva zo zásobníka do horáka. Zásobník má dostatočný objem na sedem až desať dní kúrenia. Výhodou týchto kotlov je že môžeme použiť viac druhov paliva a to podľa dostupnosti a cenových relácií na trhu.

Univerzálne automatické kotle so zásobníkom - sú automaty s podávačom, ktoré možno programovať tak, aby sa bez obsluhy prispôsobili chodu domácnosti. Palivo vo forme peliet, štiepky, drobného uhlia, prípadne uhoľného prachu sa posúva zo zásobníka do horáka. Zásobník má dostatočný objem na sedem až desať dní kúrenia. Tieto kotly majú aj prídavný rošt na ktorom v prípade potreby je možné spaľovať aj kusové drevo, brikety, prípadne uhlie. Výhodou týchto kotlov je že môžeme použiť ešte viac druhov paliva ako v predošlom prípade a to podľa dostupnosti a cenových relácií na trhu.

Ako zvýšiť účinnosť automatických kotlov ?

Na zvýšenie účinnosti spaľovania môže byť kotol vybavený tzv. „lambda sondou", ktorá vyhodnocuje zvyškový kyslík v spalinách a riadiaca jednotka upraví otáčky od ťahového ventilátora.

Tip pre vás: Za efektívne spaľovanie sa oplatí priplatiť. Ekonomicky výhodnejšie je prevádzkovať kotol s vyššou účinnosťou a s možnosťou spaľovať viac druhov palív i napriek tomu, že má vyššiu obstarávaciu cenu.

Aké sú náklady na vykurovanie ?

Pre štandardný rodinný dom bez zateplenia s celkovou vykurovanou plochou 150 m2, v ktorom žije štvorčlenná rodina, je potrebných cca 2 674 m3 zemného plynu, respektíve 22 300 kWh tepla. Z porovnania vidíme koľko by boli náklady na vykurovanie pri jednotlivých druhoch paliva. Prepočet ohrevy vody v zásobníku. Prevody jednotiek TU. Ekonomika dreva.

tabuľka

Pozn.: V celkových ročných nákladov na vykurovanie zemným plynom a elektrinou sú zahrnuté aj stále mesačné platby za odberné miesto. V prepočtoch nie sú zahrnuté náklady na prípravu teplej úžitkovej vody a zohľadnené nie sú ani náklady na dopravu, ktoré sú individuálne. Hodnoty výhrevnosti palív a účinnosti spaľovacieho zariadenia sú stanovené orientačne. Použité ceny palív sú priemerné (s výnimkou zemného plynu a elektriny) a nemusia zodpovedať cenám v konkrétnej lokalite. V celkových ročných nákladoch na vykurovanie zemným plynom a elektrinou sú zahrnuté aj stále mesačné platby za odberné miesto. (Aktualizované: február 2012)

obr

 

Vplyv vlhkosti dreva na výhrevnosť ?

Vlhkosť vyjadruje podiel obsahu vody v dreve, ktorý sa mení v závislosti od vlhkosti vzduchu a teploty okolitého prostredia. Ostatné zložky dreva sa označujú ako sušina. Výhrevnosť dreva je parameter, ktorý definuje energetický obsah dreva. Výrazne sa mení zmenou vlhkosti. Drevo s menšou vlhkosťou má vyššiu výhrevnosť. Výhrevnosť čistej sušiny z dreva sa pohybuje od 17,5 do 20 MJ/kg pri vlhkosti na úrovni 0 %, ktorá je však nedosiahnuteľná. Pri bežnej vlhkosti na úrovni 20 %, ktorú možno dosiahnuť pri skladovaní na vzduchu po dobu cca 1,5 – 2 rokov, dosahuje drevo výhrevnosť okolo 14 MJ/kg, v závislosti od druhu dreva. Z listnatých drevín sa najviac používa bukové, dubové, hrabové a agátové drevo, z ihličnatých smrekové alebo borovicové drevo.

Zdroj Slovenská inovačná a energetická agentúra v rámci projektu odborného energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU, december 2011. Aktualizované v januári 2013.

 

.

Ok

Realizovali sme v rokoch 2015 až 2018 zákazky:

  • V 132 obciach na Slovensku
  • V 14 okresoch na Slovensku
  • V 5 krajoch na Slovensku

Na google mape je možné vidieť počet obci 55 na orave, v ktorých úspešne pracujú zariadenia, ktoré sme nainštalovali.

Google map: Oravská Polhora

Prihlásenie